Природен газ

Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред СnH2n+2: метан (СН4) – от 92 до 98%, етан2Н6), пропан3Н8), и незначителни количества по-тежки въглеводороди като пентан5Н12), хексан6Н14) и други. В почти всички видове природен газ се съдържат азот (N2) и въглероден диоксид (СО2), а по–рядко – сероводород2S) и инертни газове. В природния газ, освен изброените елементи, се съдържат прах и водни пари, разтворени в него при контакта му с пластовата вода в земните недра.

Този газ при нормални условия (15°С температура и налягане 0,1 МРа) е с плътност около 0,685 кg/Nm3, което означава, че е по-лек от въздуха и в открити пространства и помещения с вентилация не може или е много трудно да се създаде концентрация, която е взривоопасна, за разлика от други горими газове например –пропан-бутан.

След добиване, природният газ се пречиства, като се отделят водата, пропана, бутана, сероводорода, пясъка и различните примеси. Природният газ, доставян до потребителите, съдържа предимно метан /98,52%/. Метанът /CH4/ е най-простият въглеводород, съдържащ един атом въглерод и четири атома водород. Простотата на молекулата на метана, поради ниското съотношение на въглерода спрямо водорода, дава предимства на природния газ в сравнение с други изкопаеми горива. Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.