За нас

„Райков сервиз“ ООД е дружество с ограничена отговорност създадено на 13.06.2003 година със седалище и адрес на управление град Димитровград, ул. „Хан Аспарух“ №45.

Основни бизнес дейности на фирмата са:

- търговия с компресиран природен газ;

-производство, преустройство, монтаж и поддържане на газови инсталации и съоръжения, газови уредби за природен газ;

-гаранционна и следгаранционна поддръжка.

„РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД  е притежател на лицензия  № Л-448-08 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «разпределение на природен газ» и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» за територията на община Смолян за срок от 35 години.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на газопреносна мрежа на природен газ /метан/ на територията на гр. Смолян. В основата на проекта стои идеята природният газ да стане основен енергиен източник за задоволяване на нуждите на битовия, обществения, административен и промишлен сектор на града като замени използваните към момента твърди и течни горива и ще създаде редица предимства на населението, живеещо на територията, и на бизнес компаниите в района.

 Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

Фирма „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД е сред основателите на Българска асоциация компресиран природен газ и неин пълноправен член от създаването ѝ.